Ceny usługPoniżej przedstawiam przykładowe ceny, ostateczna wycena zawsze następuje po bezpłatnej konsultacji.

Cennik

Cennik oferowanych usług

Porada w sprawie upadłości konsumenckiej

Konsultacja - 150 zł
Upadłość konsumencka to procedura prawna przewidziana dla osób fizycznych, które znalazły się w sytuacji niemożności regulowania swoich należności finansowych. Jest to rozwiązanie ekstremalne, służące jako ostatnia deska ratunku dla konsumentów z nadmiernymi długami, które przekraczają ich możliwości płatnicze. Celem upadłości konsumenckiej jest zarówno ochrona dłużnika przed dalszymi konsekwencjami zadłużenia, jak i wypracowanie planu zaspokojenia wierzycieli.

Porada w sprawie upadłości przedsiębiorstwa

Konsultacja - 200zł/1h

padłość przedsiębiorstwa to formalny proces prawny, który jest inicjowany w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Oznacza to, że długi przedsiębiorstwa przewyższają wartość jego aktywów i nie ma możliwości, aby na bieżąco spłacać swoje zobowiązania wobec wierzycieli.

Proces upadłościowy jest regulowany przez odpowiednie przepisy prawne, które określają warunki jego otwarcia, przebieg oraz konsekwencje dla przedsiębiorcy i wierzycieli. W zależności od jurysdykcji, może on obejmować różne procedury, takie jak restrukturyzacja długów, sprzedaż majątku przedsiębiorstwa w celu spłaty wierzycieli czy nawet likwidację firmy.

Porada w sprawie restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Konsultacja - 200zł / 1h
Restrukturyzacja przedsiębiorstw to proces, którego celem jest przywrócenie rentowności i efektywności funkcjonowania firmy, która z różnych przyczyn napotkała na problemy finansowe lub strategiczne. Restrukturyzacja może mieć różne formy i obejmować różnorodne działania, takie jak zmiana strategii firmy, restrukturyzacja finansowa, zmiany organizacyjne, redukcja kosztów czy optymalizacja procesów produkcyjnych.

Przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką

Wniosek od 1.200 zł do 4.000zł zależnie od stopnia skomplikowania

Przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką to proces, która wymaga kilku zasadniczych działań podjętych przez osobę, która chce zgłosić taki wniosek, należy przygotować:

 1. Analiza sytuacji finansowej: Pierwszym krokiem jest dokładna analiza własnej sytuacji finansowej. Trzeba być przygotowanym na przedstawienie wszystkich zobowiązań, dochodów oraz majątku.

 2. Zbieranie dokumentacji: Należy zebrać wszystkie dokumenty potwierdzające zobowiązania i aktualny stan finansów. Są to m.in.: umowy kredytowe, ostatnie wezwania do zapłaty, wyciągi bankowe, informacje o ewentualnym majątku (ruchomości, nieruchomości, pojazdy).

 3. Oświadczenie o stanie majątkowym: Wniosek musi zawierać dokładne oświadczenie o stanie majątkowym, z listą wszystkich aktywów i pasywów.

 4. Uzasadnienie niewypłacalności: W opracowaniu powinno znaleźć się uzasadnienie, dlaczego dłużnik znalazł się w stanie niewypłacalności.

 5. Opłata sądowa: Przed złożeniem wniosku należy uiścić wymaganą opłatę sądową lub złożyć wniosek o jej umorzenie, jeśli sytuacja finansowa na to nie pozwala.

  Tak przygotowany wniosek składamy w sądzie rejonowym właściwym dla dłużnika i czekamy co sąd postanowi.

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Wniosek od 5.000zł zależnie od stopnia skomplikowania

Proces przygotowania wniosku o upadłość przedsiębiorstwa wygląda podobnie, jak u osoby fizycznej, jednakże zakres pracy niezbędnej do wykonania jest dużo większy:

 1. Dokładna analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: Przed złożeniem wniosku trzeba szczegółowo ocenić stan finansowy firmy i upewnić się, że przedsiębiorstwo jest faktycznie niewypłacalne, czyli nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań.

 2. Zbieranie dokumentów finansowych: Należy przygotować komplet dokumentów finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zobowiązań wraz z potwierdzeniami, wyciągi bankowe oraz dokumenty dotyczące majątku firmy.

 3. Wypełnienie i sporządzenie wniosku: Wniosek o upadłość przedsiębiorstwa powinien zawierać m.in. informacje o przyczynach niewypłacalności, wykaz majątku, listę wierzycieli oraz wysokość ich wierzytelności dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnego przedstawiciela.
 4. Opłata sądowa: Należy uregulować opłatę sądową za złożenie wniosku o upadłość, chyba że przepisy przewidują zwolnienie z tej opłaty.

 5. Składanie wniosku: Wniosek wraz z całą niezbędną dokumentacją składa się w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby dłużnika.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie wstępne - 9.000zł

Pierwszym krokiem w zakresie wszczęcia tego postępowania jest zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad jego przebiegiem z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego, która ma docelowo pełnić funkcję nadzorcy układu. Do zadań nadzorcy układu, we współpracy z dłużnikiem, należy m.in. sporządzenie spisów wierzytelności bezspornych i spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego, przygotowanie propozycji układowych, samodzielne zebranie głosów wierzycieli (głosujących nad przyjęciem układu), w dalszej zaś kolejności sporządzenie sprawozdania, którego załącznikiem jest m.in. właściwy plan restrukturyzacyjny.

Do wszczęcia tego postępowania nie jest potrzebne postanowienie sądu, zamiast tego nadzorca wraz z dłużnikiem dokonuje ustalenia tzw. dnia układowego, o czym nadzorca układu dokonuje obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych („KRZ”).

Spis wierzytelności bezspornych zawiera przy tym zestawienie wierzycieli i wierzytelności uznanych przez dłużnika, natomiast spis wierzytelności spornych zawiera co do zasady te wierzytelności, których dłużnik nie uznaje, np. wobec których toczy się proces z powództwa wierzyciela, które są bezpodstawne, etc. Układem, oprócz wierzytelności ujętych w spisie wierzytelności bezspornych, objęte są z mocy samego prawa wierzytelności osobiste powstałe przed dniem układowym, odsetki za okres od dnia układowego oraz wierzytelności zależne od warunku (tzw. wierzytelności warunkowe). Układ nie obejmuje natomiast m.in. wierzytelności powstałych po dniu układowym, wierzytelności ze stosunku pracy (chyba że wierzyciel wyraził na to zgodę), wierzytelności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Co istotne, układem objęte mogą być również wierzytelności z tytułu zobowiązań publicznoprawnych – zaległości podatkowych, opłat, składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, etc.

Przygotowanie wniosku o postępowanie restrukturyzacyjne

Przygotowanie wniosku - 10.000zł
W zależności od potrzeb wniosek o otwarcie: 
 • postępowania o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszonego postępowania układowego,
 • postępowania układowego,
 • postępowania sanacyjnego.

Porada prawna

porada - 200zł/1h
Możliwe porady on-line. Większa liczba godzin wyceniana indywidualnie.

Kończenie działalności podmiotów

Likwidacja - od 1000zł
 1. Likwidacja dobrowolna (rozwiązanie spółki):

  • Jest to najczęstszy sposób zakończenia działalności.
  • Proces rozpoczyna się uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki.
  • W przypadku spółek kapitałowych (np. sp. z o.o., S.A.) przewidziany jest okres likwidacyjny, w którym likwidatorzy realizują wszystkie bieżące sprawy, ściągają należności, zaspokajają wierzycieli i dzielą pozostały majątek między wspólników.
  • Należy dokonać stosownych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz odpowiedniego zawiadomienia organów skarbowych.

Przygotowanie pism sądowych

Przygotowanie pisma - od 250zł

Prowadzenie korespondencji sądowej to ważna część procesu prawnego, która wymaga precyzji, jasności i zgodności z zasadami prawnymi. Prowadzenie skutecznej korespondencji sądowej wymaga:

 1. Właściwego adresowania listów i pism: Pismo skierowane do sądu powinno zawierać dokładne informacje dotyczące identyfikacji sądu, w tym nazwę sądu, jego adres oraz numer sprawy, jeśli jest to już przypisane.

 2. Używanie formalnego języka: Korespondencja sądowa powinna być pisana w sposób formalny, stosując język odpowiedni do wymogów prawnych. Należy unikać używania nieformalnych zwrotów lub zbyt rozmownego stylu.

 3. Precyzja i dokładność: Wszelkie informacje przekazywane w liście powinny być precyzyjne, dokładne i zgodne z prawdą. Ważne jest dostarczenie istotnych faktów i dowodów, które mogą poprzeć przedstawiane argumenty.

 4. Używanie odpowiednich sygnatur: Pisma sądowe powinny zawierać odpowiednie sygnatury, takie jak "z poważaniem" lub "szanowny sądzie", aby zachować formalność i szacunek dla sądu. Należy również podpisać każde pismo swoim imieniem i nazwiskiem oraz podać swoje pełnomocnictwo, jeśli jest się reprezentantem.

 5. Przesyłanie kopii: Należy pamiętać o przesłaniu kopii korespondencji wszystkim stronom w sprawie. Można to zrobić poprzez przekazanie kopii papierowej, wysłanie pocztą lub przesyłając skan lub kopię elektroniczną.

 6. Przestrzeganie terminów: Ważne jest przestrzeganie terminów, gdy chodzi o korespondencję sądową. Należy upewnić się, że list lub dokument zostaje dostarczony do sądu w odpowiednim terminie, zgodnie z przepisami prawnymi lub wymogami proceduralnymi.

 7. Zachowanie profesjonalizmu: Prowadzenie korespondencji sądowej wymaga zachowania profesjonalizmu i szacunku wobec innych stron i sądu. Należy unikać języka obraźliwego lub agresywnego oraz stosować się do wymogów etyki prawniczej.

Należy pamiętać, że omówione wskazówki mogą się różnić w zależności od określonego kontekstu sądowego i przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Dlatego zawsze warto wcześniej zapoznać się z lokalnymi przepisami i zasięgnąć porady od prawnika lub eksperta w zakresie

Mediacje umowne

200za 1h mediacji
 • Cena mediacji wynika z czasu pracy wymaganego dla osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Powyższa cena jest ceną orientacyjną ponieważ przy większej liczbie godzin cenę ustalamy indywidualnie.
 • Mediacje cywilne
 • Mediacje gospodarcze
 • Mediacje pracownicze
 • Mediacje administracyjne
 • Mediacje rodzinne
 • Mediacje zakładowe
 • Mediacje szkolne
 • Negocjacje
 • Analizy

Mediacje sądowe

150ustawowe
 • Koszt mediacji sądowych reguluje Rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 20.06.2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
 • Mediator sądowy w zakresie
 • Mediacje cywilne
 • Mediacje gospodarcze
 • Mediacje pracownicze
 • Mediacje administracyjne
 • Mediacje rodzinne
 • Pomoc w mediacji
 • Przygotowanie dokumentów
 • Kontakt z właściwym sądem

Pomoc prawna

150za 1h pracy
 • Cena pomocy prawnej wynika z czasu potrzebnego na przygotowanie odpowiedzi. Podobnie liczony jest czas poświęcony na opracowanie pism sądowych lub administracyjnych, opracowanie umów czy innych usług
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo upadłościowe
 • Prawo restrukturyzacyjne
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo nowych technologii
 • Prawo medyczne
 • Porady, opinie prawne
 • Stała obsługa prawna firm

Uzyskaj bezpłatną ocenę sprawy.

Please fill the required field.
Image
Myślenie strategiczne, 
poszukiwanie kreatywnych rozwiązań
i sprawdzone wyniki - tego potrzebuję
aby służyć wsparciem.
Przy mediacji i w pomocy prawnej.
kancelaria@szeligowski.com
09-400 Płock,
Norbertańska 9/3
© 2019 JoomShaper, All Right Reserved